หัวหน้าแผนก

 

 

ปี พ.ศ 2496-2511

 

อาจารย์สุรเดช โชติกะ

 

ปี พ.ศ 2511

 

อาจารย์อนันต์ กรุแก้ว

 

ปี พ.ศ 2511-2512

 

อาจารย์สมชาย จินดานนท์

 

ปี พ.ศ 2512

 

อาจารย์สหภาพ พงษ์กัณฑา

 

ปี พ.ศ 2513-2517

 

อาจารย์์นิพนธ์ พันธ์ทิพย์แพทย์

 

ปี พ.ศ 2518-2522

 

อาจารย์ธนิต เพ็ชรศรี

 

ปี พ.ศ 2523-2527

 

อาจารย์สุนีย์ สีบุญเรือง

 

ปี พ.ศ 2527-2537

 

อาจารย์ประเวทน์ จันทพันธ์

 

ปี พ.ศ 2537-2542

 

อาจารยบุญเชิญ ดิษสมาน

 

ปี พ.ศ2542-2543

 

อาจารย์วัลลภ ปรมานุพันธ์

 

ปี พ.ศ2543

 

อาจารย์ณัฐชัย สงวนทรัพย์

 

ปี พ.ศ 2543-2544

 

อาจารย์สูนฤต เงินส่งเสริม

 

ปี พ.ศ 2544-2545

 

อาจารย์วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง

 

ปี พ.ศ 2546-ปัจจุบัน

 

อาจารย์เตือนใจ แดงศรี

 

.

 

ในการพิจารณางบประจำปี พ.ศ 2495  กระทรวงศึกษาธิการ มี ฯพณฯ พลเอกมังกร   พรหมโยธี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และมล. ปิ่น  มาลากุล  เป็นปลัดกระทรวงฯ ได้อนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ ที่ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอยานนาวา ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ  กระทรวงการคลังมีเนื้อที่ 108 ไร่ ฯพณฯ จอมพล ป พิบูลย์สงคราม  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ 2495 ในปีแรกการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเริ่มเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ 2495 มีจำนวน 4 แผนกคือ
1.     แผนกวิทยุ เปิดสอนที่ช่างกลปทุมวัน
2.     แผนกฝึกหัดครูมัธยม เปิดสอนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
3.     แผนกช่างก่อสร้าง เปิดสอนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
4.     แผนกพณิชยการ เปิดสอนที่โรงเรียนพณิชยการพระนคร
เหตุที่แผนกทั้งสี่ ไปเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพราะว่าตึกเรียนของวิทยาลัยเทคนิคฯยังสร้างไม่เสร็จ
ในปีพ.ศ 2496 ตึกอาคารที่ก่อสร้างภายในวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เสร็จบ้างแล้ว จึงเปิดสอนแผนกวิชาเพิ่มขึ้น 7 แผนก ในจำนวนนี้มีแผนก ช่างไม้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ในปัจจุบันเกิดขึ้นด้วย แผนกช่างไม้ที่เปิดทำการสอนในปีแรกก็มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน โดยรับนักเรียนที่สำเร็จจาก ม. 6 ( ม.3) สายช่างไม้ ( โรงเรียนช่างไม้สมัยนั้นส่วนมากเปิดสอนตามต่าง จังหวัด ) หลักสูตรการเรียน 1 ปี แผนกช่างไม้เรียนรวมกันแผนกช่างก่อสร้าง มีอาจารย์ประภา  ประจักษ์ศุภศิริ เป็นหัวหน้าฝ่ายช่างก่อสร้างและมีอาจารย์สุรเดช  โชติกะ  เป็นหัวหน้าแผนกช่างไม้  ซึ่งท่านเพิ่งจะย้ายมาจากโรงเรียนการช่างตรัง จ. ตรัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ในสมัยนั้นคือ หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช ซึ่งท่านเป็นอธิกรมอาชีวศึกษา(  แต่เดิมวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯสังกัดกรมอาชีวศึกษา ) และเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ด้วย อาจารย์ที่ทำการสอนในแผนกช่างไม้เมื่อปี พ.ศ2495 มีดังนี้
อาจารย์สุรเดช     โชติกะ
อาจารย์สมพร      ทองโสภณ
อาจารย์เกษม       แสงณฤทธิ์
อาจารย์บุญส่ง     ทั่งศรี
นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ฝ่ายช่างก่อสร้างร่วมด้วย
นักศึกษาช่างไม้รุ่น 1 หลักสูตร 1 ปี พ.ศ 2496 จำนวน 20 คน ( ตามทำเนียบรุ่น ) มีอยู่ 2 คน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วก็เข้ามาเป็นครูสอนในแผนกช่างไม้ คืออาจารย์วิรัช  สายคง ปัจจุบันได้ย้ายไปประจำที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอาจารย์ ยิ้ว  บุญเจริญ  ปัจจุบันได้ลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว
นักศึกษาช่างไม้รุ่น 2 หลักสูตร 1 ปีพ. ศ 2497 จำนวน 34 คน นักเรียนรุ่นนี้เมื่อเรียนสำเร็จตามหลักสูตรแล้วแล้วได้เข้ามาทำการสอนในแผนกช่างไม้ 3 คน คือ อาจารย์สวงษ์  โฉมยง  อาจารย์อุ๋ย  จันทร์เฉลิม ทั้งสองท่านนี้ในปัจจุบันได้ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอย่างอื่น  ส่วนอีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์จำรัส  จำปาวัลย์ ท่านได้สอนที่แผนกช่างไม้เป็นเวลาหลายปี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความขยันหมั่นเพียร พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำเร็จถึงระดับปริญญา ปัจจุบันอาจารย์จำรัส  จำปาวัลย์ ได้ย้ายไปประจำที่แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  และยังมีความผูกพันกับวิชาช่างเคหภัณฑ์เสมอมา
นักศึกษาช่างไม้รุ่นที่ 3 หลักสูตร 1 ปี พ.ศ 2498   มีจำนวน 68 คน มีนักศึกษารุ่นนี้ที่เรียนสำเร็จแล้วมาทำการสอนในแผนกช่างไม้รวม 3 คน คือ
อาจารย์เจริญ    ศุภบุญมี ( เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเสกสรร  ศุภบุญมี ) ปัจจุบันรับราชการอยู่ในวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
อาจารย์วัฒนา   อนันต์ ปัจจุบันประจำที่วิทยาลัยเทคนิคตราด จ. ตราด
อาจารย์ชั้น   มาฆะธรรม  เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในงานช่างไม้เป็นเยี่ยมมีฝีมือในงานไม้เป็นเลิศ เคยไปฝึกอบรมดูงานด้านไม้ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นอาจารย์สอนในแผนกงานไม้มาตั้งแต่ พ. ศ 2499 จนถึงปัจจุบัน
ตามที่แผนกช่างไม้มีหลักสูตรเรียน 1 ปี มาแล้ว 3 รุ่น เมื่อนักศึกษาเรียนสำเร็จไปแล้วไม่สามารถจะศึกษาต่อในระดับสูงได้ และไม่เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา อาจารย์สุรเดช  โชติกะ  หัวหน้าแผนกช่างไม้ขณะนั้นจึงได้เสนอขออนุมัติขยายหลักสูตรต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ คือ อาจารย์สุต  เหราบัตย  และเสนอไปยังอธิการกรมอาชีวศึกษา  อธิบดีกรมอาชีวศึกษาคืออาจารย์สนั่น  สุมิตร  ได้อนุมัติให้ขยายหลักสูตร แผนกช่างไม้จาก 1 ปี  เป็น 3 ปี ในพ.ศ 2499 เมื่อเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษา ( ปวช ในปัจจุบัน  ) การขยายหลักสูตรช่างไม้จาก 1 ปี เป็น 3 ปี ทำให้เป็นที่ปลื้มปิติยินดีแก่ครูอาจารย์และนักศึกษาในแผนกนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะกว่าจะเปิดได้ต้องผ่านอุปสรรคนานาประการ  ตามคำกล่าวของอาจารย์สุรเดช  ดชติกะ  ในหนังสือชีวิตและผลงานของท่าน ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2520 ได้เขียนไว้ว่า “เมื่อข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าแผนกช่างไม้ ได้ขออนุญาตเปิดเรียนเป็น 3 ปี แต่กว่าจะเปิดเรียนเรียนจาก 1 ปี เป็น 3 ปี แสนจะลำบากเอามาก ๆ เพราะแผนกช่างไม้เป็นแผนกที่อาภัพ ถูกดุหมิ่นจากครูและนักศึกษาในรั้วเดียวกัน”
แผนกช่างไม้ได้ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2499 และในปีนี้เองก็ได้เปลี่ยนชื่อจากแผนกช่างไม้เป็น แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์ โดยรับนักเรียนที่จบจาก ม. 6 ( ม.3) สาขาช่างไม้เหมือนเดิม นักศึกษาแผนกช่างไม้ครุภัณฑ์ รุ่น 1 หลักสูตร 3 ปี (เป็นรุ่นที่ 4 ของแผนกช่างไม้เหมือนเดิม ) มีจำนวน 48 คน มีนักศึกษา 4 คนเมื่อเรียนสำเร็จแล้วเป็นครูสอนในแผนกช่างไม้ครุภัณฑ์ได้แก่
อาจารย์ เพียร   คำวงษ์ ปัจจุบันรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำอยู่ที่  อ. วาริชภูมิ  จ. สกลนคร
อาจารย์สหัสน์   คีรีรัตน์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชาช่างเคหภัณฑ์วิทยาเขตตาก จ. ตาก
อาจารย์ บัญฑูร   นิจผล ปัจจุบันเป็นอาจารย์แผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
อาจารย์ประเวศน์  จันทพันธ์ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และเป็นประธานจัดงาน เคหภัณฑ์รำลึก ครั้งที่ 9 ด้วยปีพ.ศ. 2506  แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์ได้เปิดรับนักเรียนที่จบ ม. 6 ( ม.3 ปัจจุบัน ) สายสามัญเข้าศึกษาวิชาชีพด้านช่างไม้ครุภัณฑ์รวมกับนักเรียนที่จบ ม. 6 สาขาช่างไม้ เนื่องจากโรงเรียนช่างไม้ในต่างจังหวัดไม่มีผู้นิยมเข้าเรียนจึงจำเป็นต้องยุบเกือบหมด ทำให้แผนกช่างครุภัณฑ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกวิชาช่างครุภัณฑ์ โดยตัดคำว่า ไม้  ออกทั้งนี้เพราะว่าแผนกฯ มิได้ทำการเรียน การสอนเฉพาะเรื่องไม้ เพียงอย่างเดียว  แต่มีวัสดุอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น มีงานโลหะ  มีงานไฟเบอร์กลาส เป็นต้น
แผนกวิชาช่างครุภัณฑ์ได้เปิดรับนักเรียนที่จบ ม. 3 ( ม. 6 เดิม ) เข้ามาศึกษาด้านช่างครุภัณฑ์ และมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น เมื่อศึกษาสำเร็จแล้วสามารถศึกษาต่อได้ในขั้นสูงขึ้นหรือออกไปประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ในปีนี้อาจารย์สุรเดช  โชติกะ ก็ยังเป็นหัวหน้าแผนก และมีบรรดาครูอาจารย์ร่วมงานอีกหลายท่าน
ปี พ. ศ. 2511 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 13 นับตั้งแต่เปิดแผนกนี้มา นักศึกษาในรุ่นนี้มีจำนวน 42 คน นักศึกษาหญิง 2 คนนับว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดทำการสอนแผนกนี้มามีนักศึกษาหญิงสนใจเข้าศึกษาในแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์ เพราะตามสายตาของบุคคลทั่วไปแล้วมองว่าวิชาชีพสาขานี้เหมาะกับผู้ชายไม่เหมาะกับผู้หญิง แต่แสดงให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงก็มีความสามารถเท่ากับผู้ชาย และในปีต่อมาก็มีนักศึกษาหญิงเข้ามาศึกษาในแผนก ฯนี้เพิ่มมากขึ้น แม้ในปัจจุบันก็มีนักศึกษาจำนวนหลายคน นักศึกษาหญิง 2 คน เข้าศึกษาในแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์  เพราะเห็นว่าผู้หญิงก็มีความสามารถทางด้านช่างสาขานี้ไม้แพ้ผู้ชาย น.ส นฤมล  พูนสุขวัฒนา (นางนฤมล  ตุ้ยศิริ  ) เมื่อจบจากช่างครุภัณฑ์ก็เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมปัจจุบันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ส่วน น.ส. ทรงศิริ  เวฬุริยะ ( นางทรงศิริ   ขลิบทอง )ได้ศึกษาต่อระดับ ปวส. วิชาช่างเคหภัณฑ์ ฝึกหัดครูมัธยม และครุศาสตร์บัณฑิต  เมื่อสำเร็จแล้วได้มาทำการสอนที่แผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ ปัจจุบันได้ลาออกจากราชการไปทำธุรกิจส่วนตัวที่ นิวยอร์ค  สหรัฐอเมริกา
ในปี พ. ศ  2511 นี้เองวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ได้เปิดแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ระดับ ปวส. ที่รับนักศึกษาที่จบจากปวช. แผนกวิชาช่างครุภัณฑ์เข้าศึกษาต่อ แผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์มีตึกเรียนอยู่ติดกับแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์อนัน  กรุแก้ว ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะวิชาการช่างอุตสาหกรรม รักษาการหัวหน้าวิชาแผนกเคหภัณฑ์ ต่อมาอาจารย์ สพสภาพ   พงษ์กัณฑา และ อาจารย์ นิพนธ์  พันธ์พิทย์แพทย์เป็นหัวหน้าแผนกตามลำดับ
ในการเปิดแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ระดับปวส. ขึ้นนั้นมีหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่เปิดขยายในแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์ในเมื่อแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ก็รับนักศึกษาที่สำเร็จในระดับ ปวช.  จากแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์โดยตรง ที่จริงแล้วการเปิดขยายหลักสูตรระดับปวส. เป็นนโยบายแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์ซึ่งหัวหน้าแผนกฯ ขณะนั้นได้ดำเนินการมานานแต่มีเหตุผลบางประการที่ไม่สามารถจะเปิดขยายในแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์ได้ อาจารย์สุต  เหราบัตย์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ สมัยนั้นได้ให้เหตุผลของการเปิดแผนกใหม่อีกแผนกหนึ่งเพื่อสะดวกในการของบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร  และรวมไปถึงตัวบุคลากร ในเมื่อได้สิ่งเหล่านี้ครบแล้วก็จะรวบสองแผนก คือแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์ กับแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ เข้าด้วยกัน ทำให้มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
และบุคลากรสมบูรณ์ขึ้น
ปีพ.ศ. 2516 ทางแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์ได้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นคือเปิดรับนักศึกษาระดับปวช. 1 ภาคบ่ายจำนวน 2 ห้องเรียน ( ของเดิมมี ปวช. 1 ภาคเช้า 2 ห้องเรียน )
ปีพ.ศ. 2517 แผนกวิชาช่างครุภัณฑ์กับแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ได้รวมเป็นแผนกเดียวกันใช้ชื่อว่า แผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ ชื่อภาษาอังกฤษว่า อาจารย์นิพนธ์  พันธุ์ทิพย์แพทย์ เป็นหัวหน้าแผนก ใช้อาคารเรียนที่ตึก 20/1 ซึ่งเป็นของแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์เดิม ส่วนอาจารย์สุรเดช  โชติกะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างครุภัณฑ์เดิมก็เป็นอาจารย์ประจำในแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ เพราะท่านเหลือเวลาราชการ 2 ปี ก็ปลดเกษียณ อาจารย์นิพนธ์  พันธุ์ทิพย์แพทย์ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ตั้งแต่นั้นมาแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ก็ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปวช. ( ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ) ถึงระดับ ปวส.
( ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ) หรือพูดอย่างง่าย ๆ ว่าเปิดสอนตั้งแต่ 1-5
ปี พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาได้แบ่งส่วนราชการจากกรมอาชีวศึกษามาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงฯ วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯจึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ แผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ก็เป็นแผนกหนึ่งของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ปีพ. ศ. 2519 แผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปวส. ภาคบ่าย เพิ่มอีกห้องเรียนหนึ่ง
ปีพ.ศ . 2523 หัวหน้าแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์คือ อาจารย์ธนิต  เพ็ชรศรี ได้ลาออกจาหัวหน้าแผนกฯ อาจารย์สุนีย์  สีบุญเรือง ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์
ปีพ. ศ. 2525 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มีคำสั่งให้วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯงดรับนักศึกษาระดับ ปวช. ภาคบ่ายจำนวนหลายแผนก เช่น ช่างสำรวจ อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เคมีสิ่งทอ  รวมถึงแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ด้วย แผนกฯ จึงงดรับนักศึกษา ปวช. ภาคบ่ายตั้งแต่นั้นมา เหลือไว้เฉพาะระดับ ปวช. ภาคเช้าและปวส. ระดับภาคเช้า-บ่าย
ปีพ.ศ. 2527 อาจารย์สุนีย์  สีบุญเรือง  ได้เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้าแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์เป็นหัวหน้าคณะวิชาช่างอุตสาหกรรม ( ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษา ) และอาจารย์ประเวศน์   จันทพันธ์ ( ซึ่งเป็นลูกหม้อของแผนก ) ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์

ปีพ.ศ. 2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เพื่อความเป็นสิริมลคลแก่นักศึกษาและคณาจารย์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัย แผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นลำดับโดยทางแผนกฯ ได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จ ปวช. จากช่างเคหภัณฑ์  ช่างก่อสร้างช่างต่อเรือ และออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาในระดับปวส. และรับนักศึกษาที่สำเร็จ ม.3 เข้าศึกษาในระดับ ปวช.
โครงการในปี พ.ศ. 2534 แผนกจะเปิดสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวส. อีกสาขาหนึ่งเปิดเฉพาะภาคบ่ายรับจำนวน 20 คน และโครงการจะเปิดระดับปริญญาตรีในปีพ.ศ. 2535 สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือน โครงการอีกอันหนึ่งคือจะเปิดรับนักเรียนที่จบม. 4 เข้าศึกษาในแผนกฯ หลักสูตร 4ปีระดับ ปวส.
ตลอดช่วงระยะเวลา 37 ปี ที่ล่วงมาตั้งแต่เริ่มเป็นแผนกวิชาช่างไม้  ช่างไม้ครุภัณฑ์  ช่างครุภัณฑ์ และช่างเคหภัณฑ์จนถึงปัจจุบัน แผนกฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้ปรับปรุงการเรียนการสอน จัดหาครู-อาจารย์  ที่มีความรู้ ความสามารถมาทำการสอน ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ตลอดจนจัดหาวัสดุ  เครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหม่ เพื่อการสอนให้นักศึกษา ได้มีความรู้ มีประสบการณ์ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จจากแผนกวิชาช่างเคหภัณฑ์ออกไปประกอบอาชีพอย่างมีอิสรภาพ และดำรงตำแหน่งที่ดีในสังคม